Središče RotundaMinistrstvo za notranje zadeve.Naložba v vašo prihodnost
E-obvestilnik

Vpišite svoj spletni naslov za prejemanje rednega tedenskega obvestilnika.


Kontakt
Središče Rotunda, Stičišče NVO Obalno-kraške regije,
Destradijev trg 11
SI-6000 Koper
Tel.: +386 (0) 590 47 121
Fax.: +386 (0) 590 47 122
Aktualne novice

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v Obalno-kraški regiji za leto 2016

Kraj: KoperDatum: 01. marec 2016 00:00

Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljajo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v Obalno-kraški regiji za leto 2016

Pogoji za prijavo inovacije

1. Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Primorske gospodarske zbornice.

2. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2014 do 31.3.2016.

Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
• Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
• Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
• Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Kriteriji in priloge

Prijava na razpis mora vsebovati:

a) ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. naziv gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je inovator zaposlen;
b) kategorijo inovacije, ki jo predlagatelj prijavlja;
c) naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

1. Inventivnost
1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije (vključno z oblikovanjem – design) za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.
1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …
2.  Gospodarski rezultati
2.1. Doseženi gospodarski rezultati: Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …
2.2. Pričakovani gospodarski rezultati: Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci…
3.Trajnostni vidik
3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.
3.2. Okoljski vidiki. Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

d) slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

e) stopnja realizacije inovacije

Splošna določila za prijave

1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Primorske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji Primorske gospodarske zbornice.
6. Prijave se pošljejo na naslov Primorske gospodarske zbornice, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, Ferrarska 2, najkasneje do petka 1. aprila 2016.

Razpis in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani zbornice www.pgz-slo.si ali pa na sedežu zbornice, Ferrarska 2, Koper.

Dodatne informacije: Primorska gospodarska zbornica – ga. Tina Lenardič, Tel.: 05 66 258 32/34, e-pošta: tina.lenardic@pgz-slo.si

<<  Nazaj na seznam novic

Organizator in pobudnik izdelave:
Regionalno stičišče NVO
Oblikovanje celostne grafične podobe:
Irena Krešević
Elis Kadić
Oblikovanje spletne strani, tehnična podpora in izvedba:
Mugo d.o.o.